Wynajem kortów

REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH A.M.TENIS

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych A.M. Tenis oraz postępowania na ich terenie.
 2. Regulamin zostaje udostępniony użytkownikom kortów poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej pod adresem www.amtenis.pl
 3. Każdy kto przebywa na terenie kortów tenisowych, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Korty dostępne są w godzinach wskazanych na stronie internetowej pod adresem www.amtenis.pl, zgodnie z grafikiem rezerwacji, t.j. codziennie od 8.00. do 22.00.
 5. Korzystający z kortów oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu, w szczególności tenisa ziemnego. A.M. Tenis nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.

Rezerwacja kortu

 1. Rezerwacji kortu oraz jej odwołania można dokonać osobiście, telefonicznie pod numerem Kortowego 662 872 616 lub w systemie rezerwacji udostępnionym na stronie internetowej www.amtenis.pl.
 2. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych.
 3. Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane w podanym wyżej terminie będzie pobierana opłata jak za grę.
 4. Osoby nieregulujące naliczonych opłat za zarezerwowane, a nieodwołane prawidłowo godziny nie mogą korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności.
 5. A.M. Tenis zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które nie ponosi odpowiedzialności.
 6. A.M. Tenis zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji lub zmiany wynajętego kortu z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.

Opłata za kort

 1. Należność za kort należy uiścić u Kortowego , gotówką, zgodnie z aktualnym cennikiem, najpóźniej po swojej grze.
 2. Istnieje możliwość długoterminowego wynajęcia kortu – na dany sezon (letni lub zimowy) albo na cały rok. Przysługują wtedy odpowiednie zniżki a opłatę wnosi się z góry – gotówką u Kortowego lub przelewem na konto A.M.Tenis S.J., PKO BP, nr konta: 86 1020 1026 0000 1902 0019 3136.
 • przy rezerwacji całorocznej (52 tygodnie) otrzymuje się 20% zniżki.
 • przy rezerwacji sezonowej (22 tygodnie lata 1.05 – 30.09 lub 30 tygodni zimy 1.10 – 30.04) otrzymuje się 15% zniżki.

Opłatę za zarezerwowany termin należy uiścić u kortowego, gotówką, zgodnie z cennikiem, przed lub po grze.

Zasady korzystania z kortów

 1. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo Kortowy.
 2. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:
 • gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego;
 • stosowania się do zaleceń, uwag lub wytycznych Kortowego,
 • zachowania czystości i porządku,
 • niezakłócanie gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich,
 • zasiatkowania kortu tenisowego po zakończeniu gry,
 • bezzwłocznego poinformowania Kortowego o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach.

3. Użytkownikom kortów zabrania się:

 • niszczenia sprzętu, przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu,
 • wnoszenia i spożywania na kortów napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu,
 • zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających i psychotropowych,
 • przebywanie na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych,
 • używanie wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

Zasady korzystania z kortów przez studentów AWF

 1. Studenci AWF, w okresie letnim (maj-wrzesień) mają możliwość nieodpłatnego korzystania z jednego odkrytego kortu w godz. 8-15, w okresie zimowym (październik-kwiecień) z 4 kortów pod balonem. Kort musi być wolny od zajęć dydaktycznych lub innych rezerwacji. Zapisy u Kortowego. Korzystanie z pozostałych terminów podlega zwyczajnej opłacie.
 2. Studenci AWF zobowiązani są do stosowania się do wszelkich zasad opisanych w poprzednim paragrafie.
 3. Student AWF, aby mógł nieodpłatnie skorzystać z kortu musi okazać aktualną legitymację i uprzednio zarezerwować kort u Kortowego.

Postanowienia końcowe

 1. 1. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów, zostaną wyproszone z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortów tenisowych.
 2. A.M. Tenis nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionej na obiekt sportowy oraz za rzeczy pozostawione przez użytkowników.
 3. A.M. Tenis nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z obiektu sportowego, a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Użytkownicy obiektu sportowego odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
 5. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, są rozpatrywane na bieżąco przez Kortowych lub przez właściciela Marka Harasimowicza (marek@amtenis.pl).

Korty AM Tenis

ul. Marymoncka 34
(teren AWF - Akademii Wychowania Fizycznego)
01-813 Warszawa, Bielany
(skr. poczt. 33)

Rezerwacja kortów

Biuro/ Szkolenie

E-mail

AM Tenis na mapie

Obrazek z mapą dojścia
Gdzie nas szukać na terenie AWF?
Powiększ, by sprawdzić

Masz pytanie?
Napisz do nas!

Formularz kontaktowy

Media społecznościowe